Wonen en GGZ: Verslag van een kwalitatief onderzoek naar zes projecten gericht op normaliseren van het wonen voor chronische psychiatrische patienten

Translated title of the contribution: Housing of Mental Health Care: An evaluation of six cases of normalised housing of people with psychiatric problems.

Ed Hoekstra, Ine van Liempd, Theo van der Voordt

Research output: Book/ReportBookProfessional

Abstract

Wonen met zorg voor chronische psychiatrische patiënten varieert in de praktijk van zelfstandig wonen met begeleiding en/of psychiatrische thuiszorg tot intramuraal verblijf met intensieve behandeling. Extramuralisering en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) heeft inmiddels geleid tot een toename in zorgvernieuwingsprojecten gericht op het normaliseren van het wonen. Omdat over deze projecten nog relatief weinig bekend is, zijn in opdracht van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting zes aansprekende projecten gedocumenteerd en geanalyseerd. Gemeenschappelijk kenmerk van deze projecten is dat er sprake is van zelfstandig normaal wonen, waarbij de begeleiding elders is gehuisvest. Voorts bestaat in alle gedocumenteerde projecten de mogelijkheid deel te nemen aan vormen van dagbesteding / dagstructurering. Het betreft kleinschalige projecten, waarbij de kleinschaligheid betrekking heeft op het aantal patiënten dat bij elkaar (in de buurt) woont. Bij de selectie van de projecten is gelet op een zekere spreiding in bestaande bouwen nieuwbouw, verspreid liggende woningen versus geclusterde woningen en groepswonen, verschillende huurcontracten, en differentiatie in de wijze van samenwerking tussen zorgaanbieders, woonbegeleiders en huisvesters.

Dit rapport beschrijft de resultaten van de analyse van de verschillende projecten. In een aparte bijlage staan de zes projecten beschreven en gedocumenteerd. Dit rapport en de bijlage zijn door de SEV gebruikt voor de publikatie 'Ik woon hier zo gek nog niet'.

Elke projectbeschrijving start met het initiatief: wie hebben het initiatief genomen, waarom en wanneer. Vervolgens wordt op algemeen projectniveau ingegaan op de doelgroep, indicatiecriteria en redenen voor contra-indicatie, het wonen (woningkenmerken, kenmerken van de woonomgeving) en de zorg en begeleiding (aard en omvang van het zorgaanbod, door wie geleverd). Waar mogelijk wordt vervolgens nader ingegaan op een voorbeeldproject. Aan de hand van gestructureerde interviews met de bij het project betrokken organisaties op het gebied van wonen (de corporatie) en zorg / begeleiding en twee bewoners per project wordt een beeld gegeven van de ervaringen in de praktijk. Ook wordt ingegaan op de kosten en financiering. De projecten verschillen in aard, omvang en organisatie van de zorg en begeleiding. Deze verschillen hangen samen met verschillen in doelgroepen, initiatiefnemers en
lokale omstandigheden. Ook zijn er belangrijke verschillen in het wonen, zowel qua woning als woonomgeving. In een vergelijkende analyse van de zes projecten wordt hierna ingegaan op de overeenkomsten en verschillen, en de lessen die hieruit te trekken zijn.

Op basis van de projectbeschrijvingen en de ervaringen van alle betrokkenen zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd voor de partijen die betrokken zijn bij het proces van totstandkoming en beheer, zowel ten aanzien van het wonen als ten aanzien van de zorg en begeleiding.

De projecten zijn:
- 't WEB (Woonproject Ex-patiënten Breda) met als voorbeeldproject het Heuvelkwartier
- Woonrehabilitatie Bloemendaal
- Nieuw-Groenhoven te Leiden
- RIBW Arnhem-Veluwevallei met als voorbeeldproject een groepswoning aan de Klarendalseweg in Arnhem
- Zelfstandig Wonen Project Utrecht
- RIBW-Drenthe met als voorbeeldproject 'De Omloop'
Original languageDutch
Place of PublicationUtrecht
PublisherAKTA. Onderzoek- en adviesbureau voor ruimtegebruik.
Commissioning bodyStuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
Number of pages70
Publication statusPublished - 1 Sep 1998

Keywords

  • psychiatrie
  • genormaliseerd wonen
  • evaluatie

Fingerprint Dive into the research topics of 'Housing of Mental Health Care: An evaluation of six cases of normalised housing of people with psychiatric problems.'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this