Leersysteem van de brandweer

F Koornneef

Research output: Chapter in Book/Conference proceedings/Edited volumeChapterScientific

Abstract

Deelonderzoek 2: Leersysteem van de brandweer Het onderzoek richt zich op het lerend vermogen van de brandweer met betrekking tot ongevalsituaties, waarbij brandweerpersoneel is betrokken. Het veldonderzoek bestaat uit een literatuurstudie enerzijds en interviews en focusgroepbijeenkomsten met sleutelpersonen binnen de Nederlandse brandweer anderzijds. Bij dit onderzoek wordt ook gebruik gemaakt van de interviews die gehouden zijn voor de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag (zie deelrapport 1). Het toetsingskader voor het door de brandweer gebruikte leersysteem is gebaseerd op het Model van Systeem voor Organisatorisch Leren, dat door Argyris is ontwikkeld. Het onderzoek levert door het beperkte aantal interviews een incompleet beeld op. Om dit zoveel mogelijk te ondervangen zijn de resultaten van de interviews en focusgroepbijeenkomsten ter eerste toetsing voorgelegd aan een aantal brandweerdeskundigen (expertmeeting). Daarnaast kan het onderzoek door de toetsing van de onderzoeksresultaten aan het Systeem voor Organisatorisch Leren voldoende aanknopingspunten voor verbetering opleveren (zie hoofdstuk 2.3). 1.3 OPBOUW VAN HET DEELRAPPORT In hoofdstuk 2 is beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd. Hoofdstuk 3 geeft de uitkomsten van het onderzoek weer. De uitkomsten zijn gerangschikt naar respectievelijk brandweerkorpsen, les- en leerstof en oefenen. De bevindingen omtrent de brandweerkorpsen zijn verder onderverdeeld overeenkomstig de elementen en interacties van het Systeem voor Organisatorisch Leren. In hoofdstuk 4 worden de uitkomsten geanalyseerd. Hierbij wordt de hoofdindeling van het vorige hoofdstuk gehanteerd. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de conclusies en in hoofdstuk 6 de aanbevelingen gepresenteerd. Een samenvatting van dit deelrapport is opgenomen in het hoofdrapport.
Original languageUndefined/Unknown
Title of host publicationVeiligheidsbewustzijn bij brandweerpersoneel - "LEERT DE BRANDWEER VAN LESSEN UIT EERDERE
Place of PublicationDen Haag
PublisherMinisterie van BZK - IOOV
Pages59-88
Number of pages29
Publication statusPublished - 2004

Bibliographical note

aangeboden aan de 2e Kamer begin 2005

Cite this