Tectonic Approach in Landscape Architecture: A Review

Maryam Naghibi*, Ahmad Ekhlassi, Mohsen Faizi

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

26 Downloads (Pure)

Abstract

Tectonic theory is an integrative philosophy that examined the relations formed between design, construction, and space while create or experience architecture. Various tectonic perspectives since 1852 considering ‘space’ as an important parameter in tectonic were reviewed. This study aimed at proposing a new definition of landscape tectonics and exploring ways of developing new related aspects in future research. Hence, in order to promote new aspects of landscape, the tectonic approach was first subdivided into distinct concepts and a systematic analysis of the literature was then conducted to identify the knowledge gaps. A descriptive-relative study was, further, carried on including a bibliometric methodology collecting qualitative and quantitative methods of 54 articles; and the related themes and trends were determined via a qualitative comparison of the co-occurrence of the term maps. Moreover, the cluster maps from the VOS viewer program revealed the coalescence of the concepts. Finally, the most frequently cited keywords, along with the ones encoded from the articles, were pointed out based on the Web of Science (WoS) database. Based on this database, the most cited keywords were configuration, distribution pattern, land and fragment; whereas encoding the articles pointed out the terms architecture, building, space, material and environment. This study, therefore, proposes a new definition of landscape tectonic. Investigating new interactions between keywords and areas of tectonic and opened a new page for the development of the new aspects of this field in future researches.

La teoria tectònica és una filosofia integradora que examina les relacions que es formen entre el disseny, la construcció i l'espai en crear o experimentar l'arquitectura. Es van revisar diverses perspectives tectòniques des de 1852 considerant l'espai com un paràmetre important en la tectònica. Aquest estudi va tenir com a objectiu proposar una nova definició de tectònica del paisatge i explorar maneres de desenvolupar nous aspectes relacionats en futures investigacions. Per tant, per promoure nous aspectes del paisatge, l'enfocament tectònic primer es va subdividir en conceptes diferents i després es va fer una anàlisi sistemàtica de la literatura per identificar les llacunes de coneixement. Es va realitzar a més un estudi descriptiu-relatiu incloent una metodologia bibliomètrica recollint mètodes qualitatius i quantitatius de 54 articles; i els temes i tendències relacionats es van determinar mitjançant una comparació qualitativa de la coexistència dels mapes de termes. A més, els mapes de conglomerats del programa de visualització VOS van revelar la fusió dels conceptes. Finalment, es van assenyalar les paraules clau més citades, juntament amb les codificades als articles, a partir de la base de dades Web of Science (WoS). Segons aquesta base de dades, les paraules clau més esmentades van ser configuració, patró de distribució, terreny i fragment; mentre que la codificació dels articles assenyalava els termes arquitectura, edificació, espai, material i medi ambient. Aquest estudi, doncs, proposa una nova definició de paisatge tectònic. Investigar noves interaccions entre paraules clau i àrees de tectònica i va obrir una nova pàgina per desenvolupar nous aspectes d'aquest camp en futures investigacions.
Original languageEnglish
Article number10292
Number of pages25
JournalArchitecture, City and Environment
Volume18
Issue number53
DOIs
Publication statusPublished - 2023

Keywords

  • review
  • landscape layers
  • knowledge gaps
  • space
  • VOS Viewer
  • revisión
  • capas del paisaje
  • lagunas de conicimiento
  • espacio

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Tectonic Approach in Landscape Architecture: A Review'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this